نام شما:
ایمیل مقصد:

 ۹۹، سال بازگشت اعتماد عمومی و دیپلماسی شهری/ نویسنده: حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر مشهد
سال ۱۳۹۸ با تمام فرازونشیب‌ها و حوادث سهمگین آن بر ما، شهروندان و مردم نجیب و صبور ایران گذشت. می‌دانیم چالش‌های اقتصادی، انسانی، محیط‌زیست و زندگی شهری در برابر عزم، خواست و اراده انسان‌ها، کوچک و قابل مدیریت و کنترل اس...

گردشگري داخلي موتور محرکه توسعه اقتصادي/ جاي خالي سند توسعه گردشگري

گردشگري داخلي موتور محرکه توسعه اقتصادي/ جاي خالي سند توسعه گردشگري


گروه: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع.
تاریخ درج: 1394/6/23
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 0

مريم خديوي - وقتي صحبت از گردشگر، نقش و درآمد و اشتغال اين صنعت مي شود، همه ذهن ها به سمت گردشگران خارجي معطوف مي شود، در حالي که گردشگر داخلي هم بي تأثير بر رونق و رشد اين صنعت نيست و مي تواند زمينه ساز فرصت هاي شغلي جديد در اين صنعت باشد، به طوري که کارشناسان اين صنعت بر اين باورند که صنعت گردشگري در دنيا سومين صنعت است و مي تواند نقش اساسي در ايجاد مشاغل در حوزه هاي مختلف داشته باشد. با آن که طي سال هاي اخير سفرهاي خارجي رونق خوبي داشته است اما هنوز بيشتر مردم ايران گردي را به چنين سفرهايي ترجيح مي دهند، چون معتقدند وجود آثار تاريخي و باستاني در کنار طبيعت گردي مي تواند سفر خوبي را رقم بزند.

آمار حکايت از آن دارد که به ازاي 25گردشگر داخلي، يک شغل ايجاد مي شود و مطابق آمار جهاني از هر 11 فرصت شغلي، يک مورد با گردشگري مرتبط است.
اردشير اروجي، کارشناس برنامه ريزي ميراث فرهنگي و گردشگري در اين باره گفت: اگر فقط گردشگران وارد شده به چرخه صنعت گردشگري را بخواهيم بررسي کنيم، مي توانيم براي دستيابي به يک تحليل اقتصادي، واحدهاي اقامتي کشور را ارزيابي کنيم که اين واحدهاي اقامتي چه ظرفيتي براي پذيرايي از گردشگران دارد و با آمار موجود بين 136 تا 274 هزار تخت آماده بهره برداري است. ظرفيت گردشگري اين واحدهاي اقامتي در طول سال بين 10 تا 20 ميليون نفر است که در طول سال اين واحدهاي اقامتي حدود پنج تا 10ميليون نفر از گردشگران خارجي يا ورودي را پذيرش خواهد کرد که با توجه به شاخص ايجاد اشتغال در حدود 500 هزار تا يک ميليون فرصت شغلي ايجاد کرده است.
به گفته وي، کليد اين اشتغال زايي مطلوب، ابتدا سرمايه گذاري دولت و سپس رونق گردشگري داخلي و گردشگر ورودي به کشور است. گردشگري داخلي با توجه به تمايل هموطنان به سير و سياحت از تقاضاي مناسبي برخوردار است، ولي نيازمند مديريت مطلوب است، موضوعي که اکنون با وجود حجم بالاي تقاضا با ضعف مديريت مواجه است، هرچند با مديريت صحيح اين بخش مي توان ضمن ايجاد اشتغال از تأثير آن بر توليد ناخالص داخلي نيز بهره مند شد.
طبق آمار سازمان جهاني گردشگري، تعداد گردشگران بين المللي در سال 2012 به حدود يک ميليارد نفر و گردش مالي آن به حدود 1100ميليارد دلار رسيده است و از هر 11 تا 15شاغل در دنيا، يک شغل به گردشگري اختصاص داشته است . بخش گردشگري حدود شش تا هشت درصد قابليت اشتغال زايي دارد ، از طرف ديگر هر 10 تا 15 گردشگر يک فرصت شغلي ايجاد مي کند؛ همچنين حدود 30 درصد از کل صادرات خدمات و 6 درصد از توليد ناخالص داخلي اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده است.به گزارش ايلنا سيف رئيس شوراي پول و اعتبار درباره وضعيت اشتغال دربخش گردشگري گفت: ضريب فزاينده اشتغال گردشگري در بين بخش هاي مختلف نشان مي دهد، قدرت اشتغال زايي اين صنعت در ايران بعد از بخش کشاورزي، صنايع غذايي و ساختمان در رتبه چهارم قرار دارد. بنابراين در دوره اي که ايجاد اشتغال کافي به ويژه در حوزه مشاغل غيردولتي به يکي از اولويت هاي فوري اقتصاد تبديل شده، برنامه ريزي براي گسترش گردشگري و رفع موانع جذب سرمايه در اين بخش مي تواند راهگشا باشد.
براساس گزارش شوراي جهاني سفر و گردشگري (WTTC) در سال 2013، درايران حدود 415هزار نفر که 1.9درصد است به طور مستقيم شاغل در اين صنعت بودند و يک ميليون و200 هزارنفر يعني حدود 5.3درصد هم به طور مستقيم و غيرمستقيم مشغول به فعاليت در اين صنعت هستند. از لحاظ اشتغال آفريني غيرمستقيم، توسعه گردشگري ايران پايين تر از متوسط جهاني قرار دارد، در حالي که پيش بيني مي شود در سال 2020 تقريبا از 11نفر، يک نفر به شکل مستقيم يا غيرمستقيم در اقتصاد سفر و گردشگري مشغول به کار باشد و اين موضوع نشانگر ظرفيت بالاي اشتغال زايي اين صنعت است.احمد ديناري، کارشناس مسئول سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي در اين باره گفت: مباحث گردشگري خيلي محسوس و قابل مشاهده نيست زيرا تاکنون کار کارشناسي بر آن انجام نشده اما وقتي گردشگر اعم از داخلي و خارجي وارد اين حوزه مي شود، به طور طبيعي اشتغال ايجاد مي شود زيرا گردشگران از همه نوع خدمات برخوردار مي شوند و در واقع موتور محرکه اصلي توسعه اقتصادي گردشگري است، زيرا هم اکنون صنعت گردشگري در کشور از لحاظ اشتغال و درآمد رتبه چهارم را دارد، در حالي که با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هايي که اين صنعت دارد، مي توانيم آن را به رتبه اول ارتقا دهيم.
وي تأکيد کرد: هزينه سفرهاي داخلي کم نيست و با توجه به اين که مي توان به ازاي هر 25نفر گردشگر داخلي، يک شغل ايجاد کرد و اگر بتوانيم کيفيت گردشگري داخلي را با هزينه کرد بيشتر گردشگر افزايش دهيم، مي توانيم بگوييم که به ازاي هر 20نفري که گردشگر کيفي هستند ، يک شغل ايجاد شود در حالي که هنوز بسياري از گردشگران در رديف گردشگران کيفي نيستند.
وي گفت: نبود يک سند ملي گردشگري در کشور يک ايراد و چالشي براي اين صنعت است. در سال 82 برنامه ملي توسعه گردشگري ايران تدوين شد اما با ايرادهاي وارد شده به سند تاکنون مسکوت مانده است و هم اکنون سندي که براساس آن فعاليت حوزه گردشگري اعم از داخلي و خارجي انجام شود، وجود ندارد.
به تازگي سند ملي توسعه گردشگري تدوين شده و به عنوان نقشه راه در اين صنعت مي تواند مطرح باشد تا همه استراتژي ها، برنامه ريزي ها و سياست گذاري ها در توسعه گردشگري بر اساس اين سند مشخص شود. اگر اين سند اجرايي شود مي توان بيش از پنج ميليون فرصت شغلي را در يک برنامه زمان دار تعريف کرد که اين برنامه مي تواند پنج ساله يا کمي کمتر و بيشتر باشد و افزايش درآمد و اشتغال را به همراه داشته باشد.
مهم ترين نکات پرونده
به طور تقريبي در کشور 250 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم شاغل در صنعت گردشگري هستند
بخش گردشگري حدود شش تا هشت درصد قابليت اشتغال زايي دارد
با اجراي برنامه توسعه گردشگري مي توان بيش از 5 ميليون فرصت شغلي را در يک برنامه زمان دار تعريف کرد
بايد براي توسعه گردشگري داخلي مراکز اقامتي ارزان احداث شود

«اميري» پژوهشگر حوزه گردشگري داخلي توسعه گردشگري روستايي را زمينه ساز فرصت هاي شغلي براي اين مناطق دانست و به خراسان گفت: گردشگري روستايي مي تواند راه حلي اساسي براي احياي نواحي روستايي محروم از طريق متنوع سازي منابع درآمدي باشد. با ترويج گردشگري روستايي بخش مهمي از درآمدهاي مناطق شهري در مناطق روستايي خرج مي شود که همين کار منجر به توزيع درآمد در اين مناطق خواهد شد و فرصت هاي شغلي را ايجاد خواهد کرد.

ويژگي مهم گردشگري، ضريب بالاي اشتغال است به گونه اي که مطابق آمار جهاني از هر 11 فرصت شغلي، يک فرصت با گردشگري مرتبط است. بايد به اين باور برسيم که به منظور توسعه رفاه عمومي و اشتغال راهي جز توجه به گردشگري نداريم. پس بايد در اين زمينه طرح هاي مناسب ارائه شود و بايد به اين مهم توجه کنيم که صنعت گردشگري نيازمند مراقبت دايمي است چرا که در تمام دنيا اين صنعت به دليل شرايط پيش بيني نشده، بسيار شکننده است.

بستن http://www.modarair.com/news/میراث/گردشگري.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 397903     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: