نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

بازخوانی مانیفست و مرام بنیاد آزادی , رشد و آبادانی ایران ( باران )نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده

بازخوانی مانیفست و مرام بنیاد آزادی , رشد و آبادانی ایران ( باران )نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1391/7/19
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 2

 

 
بازخوانی مانیفست ومرام بنیادآزادی,رشدوآبادانی ایران(باران)
 
به نام آفریدگار باران
نویسنده : حمیدرضاموحدی زاده,مدیرعامل بنیادباران استان خراسان رضوی/برگرفته ازاساسنامه بنیادباران ایران/به بهانه راه اندازی مجددسایت اینترنتی بنیادباران استان خراسان رضوی
به مناسبت شروع بکاررسمی شعبه بنیادباران درسال۱۳۸۷وسایت رسمی اینترنتی باران استان خراسان رضوی ( www.barankhorasan.com )برآن شدیم تاباتدوین وارائه مانیفست ومرام یکی ازبزرگترینNGOهای ایران که وجه غالب آن بعدفرهنگی,مدیریتی وپژوهشی آن می باشد,چارچوب قابل قبول ومنطقی رابرای اعضاءوعلاقمندان بنیادباران دراستان خراسان رضوی وسایراستان های کشورتنظیم وعرضه نماییم تاشایدپاسخی هرچندکوچک به پرسش هاونیازهای مخاطبان وشیفتگان رشدوتوسعه همه جانبه ایران واستان خراسان رضوی باشد.
*هدف باران چیست؟
 
*هدف باران چیست؟
۵هدف اساسی دراساسنامه بنیادباران پیش بینی شده است:
۱-آزادی اندیشه  ۲-رشدفرهنگی  ۳-آبادانی ایران  ۴-کرامت انسان  ۵-عزت دینانگیزه باران چیست؟
خدمت به اسلام,انسان,اندیشه وایران
*سرمایه باران چیست؟
اعضاءحقیقی وحقوقی باران وسرمایه گذاری برای توانمندسازی آنان
*نقش باران چگونه تعریف شده است؟
بهره گیری ازایمان,دانش,تجربه وتلاش متعهدانه انسان های شایسته,تواناوکارآمد
*مقاصدباران کدام است؟
۳مقصدبنیانی برای فعالیت های بنیادباران به تصویرکشیده شده است:
۱-نمایاندن چهره رحمانی وعقلانی دین خدا
۲-استقرارنظام مردم سالاردرایران
۳-رشداخلاقی وفرهنگی جامعه
*روش باران چیست؟
روح حاکم براهداف,خط مشی هاوبرنامه های بنیادباران درسه واژه کلیدی"آهسته,پیوسته وآراسته"خلاصه شده است.
*راهبردباران چگونه تنظیم شده است؟
تجهیزوسازماندهی بنیادباران به عنوان:
۱-مرکزتوسعه اندیشه متفکران,نویسندگان ومتخصصان
۲-کانون همگرایی روشنفکران ونخبگان کشورواستان
۳-اتاق فکراصلاح طلبان ونواندیشان کشورواستان
 
*خط مشی باران معطوف به چه مواردی می باشد؟
این خط مشی باتکیه برمفاهیم اساسی اساسنامه وآیین نامه های اجرایی درهفت بندتنظیم شده است:
۱-شناخت وتقویت سرمایه اجتماعی ومدیریتی کشورواستان
۲-بهره گیری ازاندیشه وتجارب مدیران اصلاح طلب دردوران اصلاحات
۳-دست یابی به سیاستی مناسب ومعقول برای حل چالش ها
۴-توسعه منابع انسانی وتربیت نخبگان جوان درسطح ملی واستانی
۵-بالابردن سطح آگاهی,دانش,اطلاعات وفناوری جامعه درحال رشد
۶-همکاری وکمک به توسعه وتثبیت تشکل هاوسازمان های غیردولتی(NGOها)
۷-ایفای نقش موثربین قدرت متمرکزوقدرت منتشردرسطح کشورواستان
*رسالت وماموریت باران چیست؟
۱۰رسالت وماموریت ازدل اساسنامه بنیادباران استخراج واستنباط شده است:
۱-انباشت سرمایه های انسانی,مدیریتی واجتماعی
۲-بهره گیری ازدانش وتجربه های ارزشمندمدیران ومتخصصان
۳-شناسایی چالش ها,فرصت هاوارایه راهبردهای نوین توسعه
۴-تقویت نقش وجایگاه زنان,مردان وجوانان برومندکشورواستان
۵-ترسیم افق وچشم اندازآینده وپرورش نخبگان ومدیران تواناودانا
۶-گسترش نظام مشارکت ورقابت سالم درعرصه اجتماعی وفرهنگی
۷-نهادینه کردن حقوق وآزادی های مدنی وقانونی فردی واجتماعی
۸-تلاش درراستای کاهش فقر,بیسوادی وتورم وگسترش عدالت
۹-تشویق فرهنگ نیکوکاری,امورخیریه ومنطق گفتگودرعرصه اجتماع
۱۰-ایجادوگسترش شبکه های ارتباطی ,اطلاع رسانی وفضاهای مجازی
*برنامه اجرایی بنیادباران برچه محورهایی استواراست؟
۱۲برنامه محوری به استنادوظایف وماموریت های مندرج دراساسنامه وآیین نامه های اجرایی مصوب پیش بینی گردیده است:
۱-فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضاءدربررسی ونقدروندهاوبرنامه ریزی برای آینده ازطریق تشکیل کمیسیون های تخصصی
۲-آگاه سازی,اصلاع رسانی ورمزگشایی ازسیاست هاوبرنامه های موجودوترسیم افق وچشم اندازآینده ازطریق برگزاری نشست های تخصصی
۳-دفاع ازرویکردوعملکرددولت اصلاحات,گردآوری ونشرتجارب مدیریتی ازطریق انتشارروزنامه,ماهنامه تخصصی وسایت اینترنتی باران استان ونشست های خبری
۴-تعمیق فرهنگ وسرمایه اجتماعی ازطریق گسترش وهمکاری باتشکل هاوسازمان های غیردولتی(NGOها)وموسسات خیریه
۵-انجام فعالیت های اقتصادی وکارآفرینی به اتکاءسرمایه انسانی ارزشمندبنیادباران درراستای تامین منابع مالی وتحقق اهداف باران
۶-ایجادمرکزتحقیقات راهبردی وکاربردی ودوره های تحصیلات تکمیلی درجهت تحقق خط مشی های بنیادباران درسطح ملی واستانی
۷-اجرای برنامه های فرهنگی,اجتماعی وتاسیس موسسات خیریه درراستای کمک به نیازمندان جامعه وبزرگداشت چهره هاومناسبت های ملی واستانی
۸-فراهم نمودن بسترمشارکت وفرهنگ گفتگو ی جوانان ودفاع ازحقوق وآزادی های فردی واجتماعی جوانان وزنان ازطریق تشکیل موسسه جوانان وزنان باران استان
۹-تدوین وارایه برنامه راهبردی همگرایی افرادوگروه های اصلاح طلب ونواندیش درجریان آگاه سازی,کادرسازی ورقابت های انتخاباتی وتشکیل مرکزافکارسنجی درسطح ملی واستانی
۱۰-همکاری باموسسات داخلی ونهادهای بین المللی برای تحقق اهداف بنیادباران درسطح کشورواستان
۱۱-طراحی واجرای ساختارسازمانی کوچک,کارآمدوانعطاف پذیربه منظورتحقق اهداف بنیادباران وبهره گیری ازابزارومدل های مدیزیتی وسازمانی
۱۲-بهره گیری ازانتقاد,پیش نهادهای اعضاءوعلاقمندان به فعالیت های بنیادباران وسایربرنامه های کوتاه مدت,میان مدت ودرازمدت به اقتضاءشرایط زمانی ومکانی درچارچوب اساسنامه باران.
*نتیجه گیری:
صادقانه احترام وارزش می گذاریم برای:
۱-دیدگاه هاوبرنامه هایی که طی چندسال گذشته درزمینه سازگاری دین وآزادی,استقلال وپیشرفت درعرصه داخلی تلاش وفداکاری نومده است.
۲-تدابیرواقداماتی که درراستای گسترش فرهنگ صلح,عدالت وگفت وگودرجهت ایجادتفاهم,درک مشترک,پذیرش تفاوت هاوتامین منافع وامنیت ملی ومقابله باخشونت درعرصه جهانی صورت پذیرفته است.
۳-به رسمیت شناختن حقوق مخالفان ومنتقدان وپذیرش نقاط ضعف ونارسایی هادرسیاست ها,موضع گیری هاوبرنامه های اعمال شده دردوران ۸ساله دولت اصلاحات وضرورت نقدوآسیب شناسی آن
ومفتخرخواهیم بودبه عضویت وهمکاری بامردان,زنان وجوانانی که:
۱-حرکت درچارچوب قانون اساسی والتزام قانونی به آن راپذیرفته باشند.
۲-باوربه تقویت بنیان های مردم سالارانه نهفته درمیثاق ملی داشته باشند.
۳-وفاداربه آرمان های انقلاب اسلامی وآموزه های امام خمینی بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران توام بانوآوری,خلاقیت وحق نقدنقاط ضعف وروندهاباشند.
ودرپایان این مانیفست ابرازمی داریم که بنیادآزادی,رشدوآبادانی ایران مفتخرومزین به هم اندیشی,هم کاری,تلاش,عزم واراده توام بااخلاص واخلاق انسانی وامیدبخش همه دلسوزان,اصلاح طلبان ومردم شیفته اصلاح وتوسعه ایران به ویژه نام خاطره انگیز"سیدمحمدخاتمی"بوده وخواهدبودوبه حرکت اصلاحی,تدریجی خودتداوم خواهدبخشیدودست نیازوهم کاری به سوی همه ایرانیان وهم استانی های عزیزدراستان خراسان رضوی درازمی کندودراین مسیردشواروناهمواربه یاری الهی باوردارد.
بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/مانیفست-و-مرام-باران.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 349977     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: