نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

هفت راهبرد خلاقیت و نوآوری درسازمان ها Creativity creativity & Innovation

هفت راهبرد خلاقیت و نوآوری درسازمان ها Creativity creativity & Innovation


گروه: رویکرد مدارا، مروت و تدبیر
تاریخ درج: 1391/8/3
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 1

 

به نام یگانه معمارآفرینش

هفت راهبردخلاقیت ونوآوری درسازمان ها Creativity creativity & Innovation

نویسنده: حمیدرضاموحدی زاده،کارشناس ارشدمدیریت منابع انسانی ومدیرعامل بنیادباران شعبه استان خراسان رضوی

درعصرفن آوری وتکنولوژی اطلاعات ورقا بت فزاینده سازمان ها،مهم ترین عنصرتعیین کننده برای بقاءوادامه حیات سازنده،ایجادوارتقاءفضای خلاقیت ونوآوری تلقی شده است.ازآن جاکه سال1387راسال نوآوری وشکوفایی نامیده اند،برآن شدیم تابابهره گیری ازدانش مدیریت ومدل های بهره وری منابع انسانی پیشرفته،هفت راهبرداصلی تئوریک ومستعدعملیاتی شدن رااستخراج وبه منظوربهره برداری مدیران سازمان هاودانشجویان گرایش های رشته مدیریت ارائه نماییم.امیداست باگسترش فرهنگ تحقیق وتوسعه درسازمان هابستررشدوخلاقیت کارکنان ومدیران ورفع موانع پیشرفت وتعالی سازمانی بهترازگذشته فراهم آید.

1-راهبردایجادتغییردرچهارحوزه مهم سازمان1 Chang change Strategy

1/1- سطح تکنولوژی اداری وسازمانی(ماننددولت الکترونیکی،ارتباطات الکترونیکی ونظیرآن)

1/2- ایجادتنوع وکیفیت درارائه خدمت ومحصول(اصلاح وبهبودفرآیندهاوروش های انجام کارو...)

1/3- اصلاح وکارآمدنمودن ساختارسازمانی(بهره گیری ازساختارهای ماتریسی،افقی وتخت و...)

1/4- تقویت روحیه وانگیزش کارکنان(بهبودکیفیت زندگی کاری وفرهنگ سازمانی واستقرارنظام پیشنهادها)

2- راهبردایجادتغییردررویکردوعملکردسازمان2 Functional & Approache.Change

2/1- بازسازی فرآیندهاوروش ها(مهندسی مجدد)

2/2- سازماندهی وتخصیص بهینه منابع انسانی وما دی درسطح افقی

2/3- تشکیل تیم های خودگردان وایجادشبکه های پویای کاری

2/4- اجرای برنامه هایی برای بهبودکیفیت زندگی کاری کارکنان (IWQ)

2/5- بکارگیری تکنولوژی برتروخدمات نوین،جذب وآموزش مهارت های فنی وانسانی

3- راهبردتشکیل دوایرخلاق3 Creative venture Department

3/1- گسترش فرهنگ تحقیق وتوسعه (R &D)

3/2- طراحی کارآمدساختار،استراتژی،فرهنگ وتکنولوژی خدمت ومحصول برترومتمایز

3/3- مهندسی مجددفرآیندهاوروش هادرراستای کسب مزیت رقابتی

3/4- تجزیه وتحلیل سیستم هابه منظوررفع موانع خلاقیت ونوآوری

4- راهبردایجاد تیم های خلاق ونوآور Venture Team venture

4/1- گسترش بسترخلاقیت ونوآوری دربین کارکنان

4/2- بهاءدادن به افرادجسوروبی باک برای طرح مسائل وراه حل ها

4/3- افزایش اختیاروآزادی عمل کامل کارکنان

4/4- رفع محدودیت های سلسله مراتب اداری وسازما

5-راهبردحرکت به سمت سازمان کارآفرین4 Corporate Entrepreneur ship

5/1- سازمان دارای فلسفه،منشوراخلاقی وروحیه سازنده واهداف روشن وقابل دسترسی باشد.

5/2- شیوه مدیریت درراستای پدیدآوردن قهرمانان خلاق یاقهرمانان نظریه پردازباشد.

5/3- سرمایه گذاری پیرامون منابع انسانی ومهارت آموزی برای کارکنان ومدیران

6-راهبردحرکت به سمت سازمان تخت وافقی Horizontal Organizational

6/1- دستیابی به فهم،درک وزبان مشترک بین مدیران وکارمندان وکارگران

6/2- به اصول تیم،تفویض اختیار وهمکاری های متقابل پی ببرند.

6 /3- درسازمان همه افراد بایستی به درک ودیدگاه مشترک درهدفهاونیازهابرسندتاقادرشوندتصمیمات همسوگرفته ومساله هاراحل کنند.

6/4-مدیران مراقبت نمایندتاکارمندان وکارگران راوسیله هدف خودبه حساب نیاورند.

6/5- کارکنان درقبال آزادی عمل داده شده،مسئولیت پذیزشوند.

6/6- سازمان دارای ارزش های فرهنگی وانسانی نظیراعتماددوجانبه،خطرپذیری،شکیبایی وبردب

7-راهبردبهره گیری ازتکنیک های TQM(مدیریت کیفیت جامع) وOD(بهبودوتوسعه سازمانی)

TotalQualityManagement & Organizational Development

7/1- سازمان به کارکنان خودآموزش وسپس به آنهااعتمادمی کند،تابرای هرنوع فعالیتی آن هامساله کیفیت خدمات ومحصولات رارعایت کنند.

7/2- سازمان برای تغییرارزشها ونگرش کهنه کارکنان وایجادفضای ایده های جدیدونوگرایی،فرآیندآموزش وپرورش کارکنان ومدیران راتقویت وحمایت می کند.

7/3- توجه مستمربه نیاز های افراد،بهبودکیفیت زندگی کاری کارکنان وتامین رفاه،امنیت شغلی،جذاب کردن وغنی سازی مشاغل وآرامش ورشدآنها.

7/4- تشویق کارکنان ومشارکت دادن آن هادراموروفرآیندهای تصمیم گیری وراهکارهای افزایش بهره وری(کارآیی واثربخشی).

منابع:

1-ال دفت،ریچارد،مبانی تئوری وطراحی سازمان،مترجمان،دکترپارسائیان واعرابی،انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی1378،چاپ چهارم

2-استیفن رابیز،تئوری سازمان(ساختار،طراحی،کاربردها).مترجمان:دکترالوانی ودانایی فرد،تهران،انتشارات صفار1379،چاپ سوم.

3- خاکی،غلام رضا،مدیریت بهره وری(تجزیه وتحلیل آن درسازمان).مرکزانتشارات دانشگاه آزاداسلامی1384،چاپ چهارم.

4- شیمون ال.دولان،رندال اس.شولر،مدیریت امورکارکنان ومنابع انسانی،مترجمان:دکترطوسی وصائبی،انتشارات مرکزسابق آموزش مدیریت دولتی1380،چاپ پنجم.

بستن http://www.modarair.com/news/مقالات-مدیر-سایت/خلاقیت.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 331780     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: