نام شما:
ایمیل مقصد:

 سال 1398 سال نوعدوستی، انعطاف و گشایش در مدیریت شهری نویسنده: حمیدرضا موحدی زاده*
در آستانه آغاز سال جدید 1398 به سر می بریم. این که سال 1397 چگونه بر ما و جامعه ایران گذشت، مستلزم ارائه تحلیل دقیق و چرائی تحولات و وقایع در روند مسائل ملی و بین المللی می باشد. این که چه چشم اندازی فراروی مردم، جوانان و فرزندان ما در سال 1398 می ...

اساسنامه بنیاد باران

اساسنامه بنیاد باران


گروه: دیباچه و سخن هفته
تاریخ درج: 1391/7/15
نویسنده: مدیر سایت
تعداد بازدید: 8

به نام خدا
اساسنامه بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران)

فصل اول: کلیات
ماده ۱) نام
نام مؤسسه « بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) » می باشد که از این پس در این اساسنامه «بنیاد» نامیده می شود.

ماده ۲) اهداف بنیاد
به منظور تقویت زمینه های رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بالابردن سطح دانش و فناوری جامعه و توسعه منابع انسانی و پرورش نخبگان برای برنامه ریزی و مدیریت های راهبردی - کاربردی در عرصه های مختلف توسعه و همچنین بسط و نهادینه کردن آزادیهای قانونی، تعمیق فرهنگ ملی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، اقدامات خیرخواهانه و پاسداری از حرمت و کرامت انسان، با استفاده از همه امکانات ملی و بین المللی، بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) تشکیل می شود.
ماده ۷) وظایف و مأموریتها
اهم وظایف و مأموریت های بنیاد به قرار زیر است :
۱/۷) گردآوری تجارب مدیران کشور و بهره گیری از آن در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور.
۳/۷) برپایی نشست ها و همایش هایی برای طرح چالشها، راهکارها و راهبردهای پیش روی توسعه همه جانبه کشور.
۷/۷) گسترش نظام مشارکت و رقابت سالم در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار.
۸/۷) پاسداری از حرمت و کرامت آحاد جامعه و بسط و نهادینه کردن حقوق اساسی و آزادیهای تصریح شده قانونی.
۱۱/۷) تلاش در راستای کاهش فقر و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی با مشارکت در تشکیل یا تشویق و ترغیب خیرین برای ایجاد مؤسسات خیریه و توسعه امور نیکوکاری.
ماده ۷) وظایف و مأموریتها
اهم وظایف و مأموریت های بنیاد به قرار زیر است :
۱/۷) گردآوری تجارب مدیران کشور و بهره گیری از آن در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور.
۲/۷) تدوین راهبردها و سیاستهای کلان، با بهره گیری از دانش مدیران کشور و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.
۳/۷) برپایی نشست ها و همایش هایی برای طرح چالشها، راهکارها و راهبردهای پیش روی توسعه همه جانبه کشور.
۴/۷) تلاش برای رشد جامعه در زمینه های مختلف با تأکید بر نقش زنان و مردان جوان و تمهید حضور و سازماندهی آنها در عرصه های مختلف.
۵/۷) توسعه منابع انسانی نخبه و کارآمد در زمینه های مختلف، به ویژه در حوزه های راهبردی.
۶/۷) انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با هدف شناخت تحولات داخلی و بین المللی و تبیین راهبردها برای رشد جامعه و تحقق اهداف ملی.
۷/۷) گسترش نظام مشارکت و رقابت سالم در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار.
۸/۷) پاسداری از حرمت و کرامت آحاد جامعه و بسط و نهادینه کردن حقوق اساسی و آزادیهای تصریح شده قانونی.
۹/۷) مشارکت در فرایند توسعه کشور و رفع ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی.
۱۰/۷) پیگیری و تحقق اهداف بنیاد، با همکاری نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی و نیز گسترش ارتباطات و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی رسانه ای و انتشار روزنامه و مجله.
۱۱/۷) تلاش در راستای کاهش فقر و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی با مشارکت در تشکیل یا تشویق و ترغیب خیرین برای ایجاد مؤسسات خیریه و توسعه امور نیکوکاری.
۱۲/۷) ایجاد واحدهای مستقل و شخصیتهای حقوقی و انجام کلیه فعالیتهایی که در جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت بنیاد ضروری باشند.
تبصره: چنانچه برای انجام هر یک از وظایف و مأموریتهای فوق مجوز خاصی نیاز باشد، پس از اخذ مجوز لازم اقدام خواهد شد.اساسنامه بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران)


فصل اول: کلیات

ماده ۱) نام
نام مؤسسه « بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) » می باشد که از این پس در این اساسنامه «بنیاد» نامیده می شود.

ماده ۲) اهداف بنیاد
به منظور تقویت زمینه های رشد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و بالابردن سطح دانش و فناوری جامعه و توسعه منابع انسانی و پرورش نخبگان برای برنامه ریزی و مدیریت های راهبردی - کاربردی در عرصه های مختلف توسعه و همچنین بسط و نهادینه کردن آزادیهای قانونی، تعمیق فرهنگ ملی، عدالت اجتماعی، رفاه عمومی، اقدامات خیرخواهانه و پاسداری از حرمت و کرامت انسان، با استفاده از همه امکانات ملی و بین المللی، بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) تشکیل می شود.

ماده ۳) موضوع فعالیت
بنیاد دارای شخصیت حقوقی مستقل و غیرانتفاعی است و در همه عرصه های مختلف، از جمله آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت خواهد کرد.

ماده ۴) مدت
بنیاد از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده ۵) تابعیت و مرکز بنیاد
بنیاد، تابعیت ایرانی دارد و مرکز آن در تهران می باشد. ایجاد شعب و نمایندگیهای بنیاد در داخل و خارج از کشور حسب مواد این اساسنامه و ضوابط مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده ۶) سرمایه بنیاد
سرمایه اولیه بنیاد مبلغ چهارده میلیون ریال می باشد که از سوی مؤسسان تأمین و پرداخت شده است.

ماده ۷) وظایف و مأموریتها
اهم وظایف و مأموریت های بنیاد به قرار زیر است :
۱/۷) گردآوری تجارب مدیران کشور و بهره گیری از آن در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور.
۲/۷) تدوین راهبردها و سیاستهای کلان، با بهره گیری از دانش مدیران کشور و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط.
۳/۷) برپایی نشست ها و همایش هایی برای طرح چالشها، راهکارها و راهبردهای پیش روی توسعه همه جانبه کشور.
۴/۷) تلاش برای رشد جامعه در زمینه های مختلف با تأکید بر نقش زنان و مردان جوان و تمهید حضور و سازماندهی آنها در عرصه های مختلف.
۵/۷) توسعه منابع انسانی نخبه و کارآمد در زمینه های مختلف، به ویژه در حوزه های راهبردی.
۶/۷) انجام فعالیتهای پژوهشی و علمی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با هدف شناخت تحولات داخلی و بین المللی و تبیین راهبردها برای رشد جامعه و تحقق اهداف ملی.
۷/۷) گسترش نظام مشارکت و رقابت سالم در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار.
۸/۷) پاسداری از حرمت و کرامت آحاد جامعه و بسط و نهادینه کردن حقوق اساسی و آزادیهای تصریح شده قانونی.
۹/۷) مشارکت در فرایند توسعه کشور و رفع ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی.
۱۰/۷) پیگیری و تحقق اهداف بنیاد، با همکاری نهادها و مؤسسات ملی و بین المللی و نیز گسترش ارتباطات و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی رسانه ای و انتشار روزنامه و مجله.
۱۱/۷) تلاش در راستای کاهش فقر و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی با مشارکت در تشکیل یا تشویق و ترغیب خیرین برای ایجاد مؤسسات خیریه و توسعه امور نیکوکاری.
۱۲/۷) ایجاد واحدهای مستقل و شخصیتهای حقوقی و انجام کلیه فعالیتهایی که در جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت بنیاد ضروری باشند.
تبصره: چنانچه برای انجام هر یک از وظایف و مأموریتهای فوق مجوز خاصی نیاز باشد، پس از اخذ مجوز لازم اقدام خواهد شد.

ماده ۸) مؤسسان
مؤسسان بنیاد عبارتند از آقایان:
سید محمد خاتمیفرزند سید روح اللهبه شماره شناسنامه ۱۵۳ (اردکان)
حسن حبیبیفرزند باقربه شماره شناسنامه ۴۱۴۵۵ (تهران)
محمدرضا عارففرزند میرزا احمدبه شماره شناسنامه ۷۲۰ (یزد)
محمد باقریان فرزند محمد حسنبه شماره شناسنامه ۱۱۴۴ (تهران)
محمد ستاری فر فرزند شیرعلیبه شماره شناسنامه ۱۱۵۰ (مبارکه)
سیدصفدر حسینی فرزند سید علی اکبربه شماره شناسنامه ۱۷۳ (ایذه)
جعفر توفیقی فرزند احمدبه شماره شناسنامه ۶۳۸۲۰ (تهران)
که بنیاد را با سرمایه مندرج در ماده ۶ اساسنامه تأسیس نموده و وظایفی بدین شرح دارند:
۱/۸) تصویب و امضاء اساسنامه بنیاد.
۲/۸) ثبت بنیاد.
۳/۸) تعیین حداقل ۴۰ نفر اعضاء اولیه مجمع عمومی و دعوت از آنها برای تشکیل جلسه و واگذاری اختیارات و وظایف و مسؤولیتها به ارکان اصلی بنیاد.


فصل دوم – ارکان

ماده ۹) ارکان
ارکان بنیاد عبارتند از:
۱/۹) مجمع عمومی
۲/۹) شورای عالی
۳/۹) هیأت مدیره
۴/۹) مدیرعامل
۵/۹) بازرس

ماده ۱۰) مجمع عمومی
مجمع عمومی بنیاد، متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی بنیاد می باشند که در سال، حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد.
تبصره ۱ : جلسه مجمع عمومی عادی با دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل و با حضور بیش از نیمی از اعضاء رسمیت می یابد. چنانچه بار اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی دو هفته بعد برگزار و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲ : جلسات مجمع عمومی توسط هیأت رئیسه ای، مرکب از رئیس بنیاد و یک منشی و دو ناظر که توسط اعضاء حاضر در مجمع انتخاب می شوند اداره می گردد.
تبصره ۳ : مجمع عمومی به صورت فوق العاده حسب درخواست هیأت مدیره، یا یک چهارم اعضاء یا بازرس تشکیل می گردد.
تبصره ۴ : تصمیمات مجامع عمومی، به استثنای تصمیم گیری برای انحلال و تغییر اساسنامه که با دو سوم آراء اعضای مجمع عمومی اعتبار می یابد، با رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱) وظایف و اختیارات مجمع عمومی
۱/۱۱) تصویب راهبردها، خط مشی ها و برنامه های کلان بنیاد.
۲/۱۱) انتخاب رئیس بنیاد با رعایت ماده ۱۲ اساسنامه.
۳/۱۱) انتخاب اعضای شورای عالی به پیشنهاد رئیس بنیاد.
۴/۱۱) بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه بنیاد.
۵/۱۱) تصمیم گیری درخصوص انحلال بنیاد به پیشنهاد شورای عالی و تعیین هیأت تصفیه.
تبصره : تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی، کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی توسط اعضاء هیأت مؤسس اعمال خواهد شد.

ماده ۱۲) رئیس بنیاد
رئیس بنیاد که ریاست مجمع عمومی و شورای عالی بنیاد را برعهده خواهند داشت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمّد خاتمی می باشند و در صورت انصراف ایشان و پذیرش استعفا از سوی مجمع عمومی، رئیس بنیاد از میان اعضاء به پیشنهاد شورای عالی برای مدت ۴ سال توسط مجمع عمومی تعیین می گردد و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
وظایف و اختیارات رئیس بنیاد عبارت است از:
۱/۱۲) راهبری و نظارت عالیه بر فعالیتهای بنیاد.
۲/۱۲) پیشنهاد اعضای واجد شرایط عضویت در شورای عالی بنیاد به مجمع عمومی و صدور احکام آنان.
۳/۱۲) ابلاغ مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی.
۴/۱۲) صدور احکام اعضای هیأت مدیره.
۵/۱۲) اتخاذ تصمیم درخصوص همکاری با تشکلهای مدنی مشابه در سایر کشورها و نهادهای بین المللی به پیشنهاد شورای عالی.

ماده ۱۳) شورای عالی
شورای عالی بنیاد مرکب از ۲۰ تا ۲۵ نفر از اعضاء بنیاد می باشد که به پیشنهاد رئیس بنیاد به مدت ۴ سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
اهم وظایف و اختیارات شورای عالی عبارت است از:
۱/۱۳) تصویب برنامه و بودجه سالانه بنیاد.
۲/۱۳) انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس بنیاد و تصمیم گیری درمورد تغییر یا عزل آنها.
۳/۱۳) تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی سالانه پس از استماع گزارش بازرس.
۴/۱۳) تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی بنیاد و شرایط عضویت و سلب عضویت.
۵/۱۳) تعیین حق الزحمه اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرس بنیاد.
۶/۱۳) تصمیم گیری درخصوص ایجاد شعب و نمایندگیهای بنیاد در داخل و خارج از کشور و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها به پیشنهاد هیأت مدیره.
۷/۱۳) بررسی و پیشنهاد همکاری با تشکلهای مدنی مشابه در سایر کشورها و نهادهای بین المللی به رئیس بنیاد.
تبصره : جلسات شورای عالی هر سه ماه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره تشکیل می گردد. آیین نامه نحوه تشکیل جلسات و رأی گیری در شورای عالی به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده ۱۴) هیأت مدیره
اعضاء هیأت مدیره مرکب از ۷ نفر از اعضاء می باشند که توسط شورای عالی برای مدت دو سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء اعضاء معتبر می باشد.
▐ماده ۱۵) وظایف هیأت مدیره
۱/۱۵) هدایت کلیه فعالیتهای بنیاد.
۲/۱۵) بررسی همکاریهای بین المللی بنیاد و پیشنهاد به شورای عالی.
۳/۱۵) تهیه برنامه ها و بودجه سالانه بنیاد و ارائه به شورای عالی برای تصویب.
۴/۱۵) پیگیری مصوبات و موارد ارجاعی مجمع عمومی، شورای عالی و رئیس بنیاد و نظارت بر اجرای آنها.
۵/۱۵) انتخاب مدیرعامل بنیاد.
۶/۱۵) تأیید گزارش سالانه عملکرد و صورتهای مالی بنیاد برای ارائه به شورای عالی.
۷/۱۵) اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادها و گزارشهای مدیرعامل.
۸/۱۵) تصویب برنامه و آیین نامه تشکیل جلسات هیأت مدیره و نحوه اداره جلسات.
۹/۱۵) پیشنهاد آیین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی و شرایط عضویت به شورای عالی.
۱۰/۱۵) تصویب تشکیلات و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مورد نیاز بنیاد.
۱۱/۱۵) افتتاح حساب و معرفی امضاء های مجاز به بانک و دیگر مراجع.
۱۲/۱۵) پیشنهاد ایجاد شعب و نمایندگیهای بنیاد در داخل و خارج از کشور و حدود وظایف و اختیارات آنها به شورای عالی.

ماده ۱۶) مدیرعامل
مدیرعامل بنیاد بالاترین مقام اجرایی بنیاد است که توسط هیأت مدیره و برای مدت دو سال از بین اعضای هیأت مدیره و یا سایر اعضای بنیاد برگزیده می شود و نمایندگی بنیاد را در کلیه مراجع اداری، قضایی و حقوقی برعهده دارد و انتخاب مجدد او بلامانع است.

ماده ۱۷) وظایف و اختیارات مدیرعامل
۱/۱۷) مدیریت و نظارت بر کلیه امور اجرایی و تشکیلات و ایجاد هماهنگی میان مدیریتهای مختلف، شعب و نمایندگیهای بنیاد و تصمیم گیری لازم حسب اختیارات و وظایف مربوط.
۲/۱۷) اجرا و پیگیری مصوبات هیأت مدیره.
۳/۱۷) تهیه برنامه، بودجه و گزارشهای عملکرد سالانه و ارائه آن به مراجع ذی ربط.
۴/۱۷) ارائه طرحها و پیشنهادها جهت رشد و پیشرفت فعالیت های بنیاد به هیأت مدیره.
۵/۱۷) ارائه برنامه و چارچوب همکاریهای بین المللی با تشکلهای مدنی مشابه در سایر کشورها و نهادهای بین المللی جهت تأیید هیأت مدیره.
۶/۱۷) پاسخگویی به دعاوی و پیگیری امور قضایی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.
۷/۱۷) نمایندگی بنیاد در مراجع ذی صلاح و واحدها و مؤسسات وابسته بنیاد.
۸/۱۷) امضاء اسناد مالی و تعهدآور بنیاد به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره.
۹/۱۷) پیشنهاد تشکیلات و آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز.
۱۰/۱۷) پیشنهاد پذیرش یا سلب عضویت در بنیاد حسب آیین نامه مصوب.
۱۱/۱۷) به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز براساس تشکیلات تفصیلی و آیین نامه های مصوب بنیاد و تعیین حقوق و مزایا و حق الزحمه آنها.
۱۲/۱۷) انعقاد قراردادهای بنیاد با کلیه مؤسسات و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه مالی و معاملاتی و سایر آیین نامه های مربوط.
۱۳/۱۷) پیگیری تأمین منابع مالی مورد نیاز بنیاد از طریق فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و جلب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی.
۱۴/۱۷) سایر موارد ارجاعی از سوی رئیس بنیاد و هیأت مدیره.
تبصره : مدیرعامل می تواند بخشی از اختیارات خود را به مدیران بنیاد تفویض نماید، ولی در هر صورت تفویض اختیارات رافع مسؤولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

ماده ۱۸) بازرس
مجمع عمومی نسبت به انتخاب یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یکسال اقدام می کند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۹) وظایف بازرس قانونی
۱/۱۹) تهیه گزارش بازرسی از روند شکل گیری و چگونگی تحقق مفاد اساسنامه، اهداف، مأموریتها و
وظایف و برنامه های بنیاد.
۲/۱۹) نظارت بر حسن اجرای مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی توسط هیأت مدیره و ارائه گزارش به شورای عالی.
۳/۱۹) انتخاب حسابرس مالی برای بنیاد.
۴/۱۹) تهیه گزارش حسابرسی مالی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملکرد هیأت مدیره جهت ارائه به شورای عالی.


فصل سوم – اعضاء و شرایط عضویت در بنیاد

ماده ۲۰) اعضاء
عضو، شخص حقیقی یا حقوقی است که با پذیرش اساسنامه بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی ، به عضویت بنیاد پذیرفته می شود.

ماده ۲۱) انواع عضویت
۱/۲۱) عضو حقیقی: کلیه اشخاص حقیقی که براساس آیین نامه های مصوب مذکور در ماده ۲۰ به عضویت پذیرفته شده اند و دارای حق رأی می باشند.
۲/۲۱) اعضاء حقوقی: مؤسسات، سازمان ها و دیگر شخصیتهای حقوقی غیردولتی که علاقمند به فعالیتهای بنیاد بوده و با پذیرش اساسنامه و ضوابط مصوب و پرداخت حق عضویت به عنوان عضو حقوقی پذیرفته می شوند.
۳/۲۱) اعضاء وابسته و پیوسته کسانی هستند که از خدمات بنیاد استفاده می کنند و از حق رأی در مجمع عمومی برخوردار نیستند.
تبصره ۱ : اعضاء مؤسس، عضو دائمی بنیاد می باشند.
تبصره ۲ : کلیه اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی در مجمع عمومی دارای حق رأی برابر (یک رأی) می باشند.

ماده ۲۲) کلیه اعضاء بنیاد موظف به پرداخت حق عضویت سالانه می باشند. میزان حق عضویت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی می رسد.


فصل چهارم – سایر موارد

ماده ۲۳) منابع و درآمدهای بنیاد عبارتند از:
۱/۲۳) سرمایه اولیه بنیاد.
۲/۲۳) وجوه حاصل از دریافت حق عضویت.
۳/۲۳) کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴/۲۳) وجوه نقد و اموال منقول و غیرمنقولی که به بنیاد اهداء می گردد.
۴/۲۳) درآمد حاصل از فعالیتهای بنیاد.

ماده ۲۴) انحلال
در صورت انحلال بنیاد کلیه اموال و دارائیهای آن با تصویب مجمع عمومی در اختیار مؤسسات و نهادهای غیرانتفاعی مشابه ایرانی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۵) قوانین و مقررات
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۶)
این اساسنامه در « بیست و شش » ماده و « ده » تبصره در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۸۴ ، در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۱ اساسنامه به تصویب اعضای هیأت مؤسس رسید و جایگزین اساسنامه قبلی می گردد

 

بستن http://www.modarair.com/news/سخن-هفته/اساسنامه-باران.html
مطالب مرتبطمطالب مرتبط:
بازديد کل : 350006     
تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
نام شما:
ایمیل مقصد: