نام شما:
ایمیل مقصد:


 

اساسنامه بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران)

فصل اول: کليات


ماده 1) نام
نام مؤسسه « بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران) » مي باشد که از اين پس در اين اساسنامه «بنياد» ناميده مي شود.


ماده 2) اهداف بنياد

به منظور تقويت زمينه هاي رشد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و بالابردن سطح دانش و فناوري جامعه و توسعه منابع انساني و پرورش نخبگان براي برنامه ريزي و مديريت هاي راهبردي - کاربردي در عرصه هاي مختلف توسعه و همچنين بسط و نهادينه کردن آزاديهاي قانوني، تعميق فرهنگ ملي، عدالت اجتماعي، رفاه عمومي، اقدامات خيرخواهانه و پاسداري از حرمت و کرامت انسان، با استفاده از همه امکانات ملي و بين المللي، بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران) تشکيل مي شود.

ماده ۷) وظایف و مأموریتها
اهم وظایف و مأموریت های بنیاد به قرار زیر است :


۱/۷) گردآوری تجارب مدیران کشور و بهره گیری از آن در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور

۳/۷) برپایی نشست ها و همایش هایی برای طرح چالشها، راهکارها و راهبردهای پیش روی توسعه همه جانبه کشور.
۷/۷) گسترش نظام مشارکت و رقابت سالم در فرایند توسعه همه جانبه و پایدار.
۸/۷) پاسداری از حرمت و کرامت آحاد جامعه و بسط و نهادینه کردن حقوق اساسی و آزادیهای تصریح شده قانونی

۱۱/۷) تلاش در راستای کاهش فقر و گسترش عدالت و رفاه اجتماعی با مشارکت در تشکیل یا تشویق و ترغیب خیرین برای ایجاد مؤسسات خیریه و توسعه امور نیکوکاری.

     بازديد کل : 501541     
    تمام حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به سايت بنياد مدارا و تدبير مردم ایران ( تأسیس: سال 1384 ) می باشد.
    نام شما:
    ایمیل مقصد: